PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS LONG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:10:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:09:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai21:09:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai21:09:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai21:09:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai21:09:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai21:09:31 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai21:09:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
9Khách vãng lai21:09:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Nguyễn Thị Hương21:07:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
11Nguyễn Thị Hương21:06:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_2.aspx
12Nguyễn Thị Hương21:06:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
13Khách vãng lai21:06:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai21:06:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai20:31:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
16Phạm Thị Linh20:21:46 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
17Phạm Thị Linh20:20:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
18Phạm Thị Linh20:20:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
19Phạm Thị Linh20:14:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_kiem_tra_giang_day.aspx
20Phạm Thị Linh20:14:35 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
21Khách vãng lai20:14:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10648
22Khách vãng lai20:14:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
23Khách vãng lai20:12:17 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
24Khách vãng lai20:12:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai20:11:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
26Khách vãng lai20:11:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
27Khách vãng lai20:11:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai20:01:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6317
29Khách vãng lai19:28:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7092
30Khách vãng lai19:26:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKS-00065
31Khách vãng lai19:21:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
32Khách vãng lai19:12:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKS-00063
33Khách vãng lai19:06:46 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=533
34Khách vãng lai18:59:52 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12982
35Khách vãng lai18:55:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
36Khách vãng lai18:48:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12984
37Khách vãng lai18:47:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
38Khách vãng lai18:44:13 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
39Khách vãng lai18:40:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6309
40Khách vãng lai18:38:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12924
41Khách vãng lai18:37:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
42Khách vãng lai18:21:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
43Khách vãng lai18:21:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6310
44Khách vãng lai18:02:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai17:40:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00164
46Khách vãng lai16:56:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6395
47Khách vãng lai16:34:12 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
48Khách vãng lai16:25:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12974
49Khách vãng lai15:57:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai15:56:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/null/xml/xem_trang_tin.aspx?id=541
51Khách vãng lai15:40:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_ngay.aspx
52Khách vãng lai15:40:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
53Khách vãng lai15:40:03 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
54Khách vãng lai15:25:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
55Khách vãng lai15:14:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
56Khách vãng lai15:13:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
57Khách vãng lai14:51:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6396
58Khách vãng lai14:34:25 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
59Khách vãng lai14:18:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
60Khách vãng lai14:16:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
61Khách vãng lai14:11:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
62Khách vãng lai14:10:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai14:07:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
64Khách vãng lai14:06:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
65Khách vãng lai13:57:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
66Khách vãng lai13:47:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6325
67Khách vãng lai13:43:58 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/form/cong_khai/xem_trang_tin.aspx?id=538
68Khách vãng lai13:36:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/null/xml/xem_trang_tin.aspx?id=540
69Khách vãng lai13:34:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
70Khách vãng lai13:29:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/null/file_cv_di/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=541
71Khách vãng lai13:17:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
72Khách vãng lai13:15:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12978
73Khách vãng lai13:12:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
74Khách vãng lai13:12:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai13:11:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/null/file_ho_tro/xem_trang_tin.aspx?id=540
76Khách vãng lai12:56:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9327
77Khách vãng lai12:30:54 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK%C4%90-00056
78Khách vãng lai12:12:26 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12981
79Khách vãng lai12:04:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
80Khách vãng lai12:00:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/null/xml/xem_trang_tin.aspx?id=540
81Khách vãng lai11:51:47 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6331
82Khách vãng lai11:50:37 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12924
83Khách vãng lai11:25:05 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
84Khách vãng lai11:24:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai11:24:22 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai11:19:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=546
87Khách vãng lai11:19:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai11:09:53 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
89Khách vãng lai11:06:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
90Khách vãng lai11:02:20 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
91Khách vãng lai10:59:06 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
92Khách vãng lai10:42:14 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
93Khách vãng lai10:33:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12975
94Khách vãng lai10:28:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12975
95Khách vãng lai10:19:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=546
96Khách vãng lai10:18:10 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6342
97Khách vãng lai10:04:41 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/Form/null/xml/xem_trang_tin.aspx?id=541
98Khách vãng lai10:01:50 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
99Khách vãng lai09:47:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=541
100Khách vãng lai09:47:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai09:46:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKT9-00130
102Khách vãng lai09:10:19 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
103Khách vãng lai09:04:33 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
104Khách vãng lai08:52:56 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12970
105Khách vãng lai08:28:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
106Khách vãng lai08:28:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
107Khách vãng lai08:26:11 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
108Khách vãng lai08:26:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
109Khách vãng lai08:24:42 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
110Khách vãng lai08:11:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
111Khách vãng lai08:06:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
112Khách vãng lai08:00:18 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/null/xml/ho_so_chi_tiet.aspx?id=8763
113Khách vãng lai07:35:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-35-68
114Khách vãng lai07:35:40 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
115Khách vãng lai07:10:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6360
116Khách vãng lai07:10:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6352
117Khách vãng lai07:08:36 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
118Khách vãng lai07:01:07 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
119Khách vãng lai06:48:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
120Khách vãng lai06:37:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
121Khách vãng lai06:16:57 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12973
122Khách vãng lai06:06:21 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6326
123Khách vãng lai05:50:48 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
124Khách vãng lai05:48:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6353
125Khách vãng lai05:48:38 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6353
126Khách vãng lai05:35:00 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=537
127Khách vãng lai05:20:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=516
128Khách vãng lai05:03:09 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
129Khách vãng lai05:01:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/Form/null/xml/xem_trang_tin.aspx?id=533
130Khách vãng lai04:50:01 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
131Khách vãng lai04:43:24 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/xem_trang_tin.aspx?id=541
132Khách vãng lai04:40:02 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12988
133Khách vãng lai04:38:39 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
134Khách vãng lai04:23:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
135Khách vãng lai04:13:04 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
136Khách vãng lai03:39:16 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKS-00062
137Khách vãng lai03:18:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=541
138Khách vãng lai02:25:49 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
139Khách vãng lai02:23:32 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
140Khách vãng lai02:21:45 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
141Khách vãng lai01:44:51 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_van_ban/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/xem_trang_tin.aspx?id=541
142Khách vãng lai01:40:27 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=540
143Khách vãng lai01:34:29 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12980
144Khách vãng lai01:09:15 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
145Khách vãng lai00:57:23 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx/form/cong_khai/null/file_cv_di/form/cong_khai/login.aspx
146Khách vãng lai00:52:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6362
147Khách vãng lai00:52:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6362
148Khách vãng lai00:52:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6296
149Khách vãng lai00:52:59 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6296
150Khách vãng lai00:24:43 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
151Khách vãng lai00:08:08 http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7088
17 1 2019